Pastor Simon Kibo's wife harvesting their tomatoes